Szkoła Podstawowa nr 4
w Międzyrzeczu

Deklaracja dostępności

 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do archiwalnej strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-11.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej, w tym dokumenty opublikowane na stronie internetowej są skanem wersji papierowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie znajdują się elementy, które są niedostępne z poziomu klawiatury,
 • Nie zapewniono opisowego tytułu strony internetowej,
 • Nie zapewniono celu linku (w kontekście),
 • Zwiększając rozmiar elementów na stronie, następuje utrata treści lub zawartości strony internetowej.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-02. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Dziedzic, mv.dziedzic@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 533 392 724. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: brak.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: wąskie korytarze, strome schody, brak windy.
 3. Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: brak.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: brak.
 5. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak.
 6. Informacje o miejscu i sposobie skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: brak.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

2020-11-08