Rzecznik Praw Ucznia

Strona główna
Aktualności
Rekrutacja
Społeczność szkolna
Oddziały przedszkolne
Dokumenty szkoły
Podręczniki
Plan lekcji
Projekty EFS
Rzecznik Praw Ucznia
Bezpieczny Internet
Wieści pedagoga
Wieści psychologa
Harcerstwo
SKKT Bezdroża
Świetlica
Po lekcjach...
Sport
Nasi Przyjaciele
Kronika
Publikacje nauczycieli
Szkolne Echo
Ciekawe strony
Twoje dane - Twoja sprawa


Rzecznik Praw Ucznia

W listopadzie 2015 roku zostałam powołana przez społeczność szkolną do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia. Serdecznie  dziękuję za zaufanie i obiecuję stanąć na wysokości zadania służąc uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów i konfliktów oraz czuwając nad tym, by prawa uczniów były wszystkim znane i respektowane.

 Oto prawa i obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

 • Rzecznik chroni prawa uczniów w szkole;

 • Rzecznik działa na podstawie Statutu Szkoły, Ustawy o Systemie Oświaty i Konwencji o Prawach Dziecka;

 • Rzecznik współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Pedagogiem Szkolnym i Psychologiem Szkolnym;

 •  Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców;

 • Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów szkolnych i odpowiada jedynie przed Dyrektorem Szkoły;

 •  Rzecznik podejmuje czynności, jeśli uzyskane informacje wskazują na naruszenie praw ucznia;

 • Podjęcie czynności następuje na wniosek: ucznia, wychowawcy lub z inicjatywy własnej Rzecznika Praw Ucznia. Wniosek kierowany do  Rzecznika Praw Ucznia powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy.

 Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-uczeń:

 •  zapoznanie z opinią stron konfliktu,

 •  podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

 •  konsultacja z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

 •  w dalszym trybie postępowania zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

 •  w przypadku trudności z rozstrzygnięciem wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie.

 Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń-nauczyciel:

 • zapoznanie z opinią stron konfliktu,

 •   podjęcie mediacji ze stronami,

 •  zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

 • w przypadku trudności z rozstrzygnięciem wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie.

Pamiętaj

 •  Rzecznik zapewnia całkowitą dyskrecję;

 • Rzecznik ma prawo i możliwość ingerowania w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia;

 •  Rzecznik ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji;

 •  Wnioski pisemne uczniowie mogą zgłaszać osobiście, każdy wniosek musi być podpisany przez ucznia (imię, nazwisko, klasa).

Jeśli uważasz, że w szkole zostało naruszone Twoje prawo-prawo ucznia, przyjdź do świetlicy szkolnej i złóż pisemny wniosek. Zapoznam się z nim i podejmę właściwe działania.

Rzecznik Praw Ucznia Miłosława Drożdżyńska

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW NA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W MIĘDZYRZECZU

W porozumieniu  z Dyrektorem Szkoły  dnia 12.11.2015 r. odbyły się wybory  Rzecznika Praw Ucznia. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

·    Hanke Monika

·     Matla Katarzyna

·     Ziębakowski Szymon

Głosować na swoich kandydatów mogli wszyscy uczniowie klas II-VI.  W głosowaniu udział wzięły 84 osoby.W wyborach oddano 84 głosy ważne i 0 głosów nieważnych.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Imię i nazwisko kandydata

Ilość głosów

Miłosława Drożdżyńska

43

Piotr Soja

15

Katarzyna Owczarek

14

Anita Kaczmarek

12

Rzecznikiem praw ucznia została Miłosława Drożdżyńska.

GRATULUJEMY!!!

Mijający rok szkolny był dla całej szkolnej społeczności kolejnym cennym doświadczeniem. Wkrótce otrzymacie świadectwa, na których znajdą się oceny za pracę na lekcjach oraz oceny z zachowania. Ale w Waszych sercach i umysłach pozostawią swój ślad także inne sprawy, wydarzenia i przeżycia, których codziennie dostarczało Wam szkolne życie. Podsumowując mijający rok szkolny, mogę stwierdzić, że nasi uczniowie nie sprawili poważnych problemów wychowawczych, a te, które przyniosło szkolne życie, były na bieżąco i z dobrym skutkiem rozwiązywane. Współpraca Pani dyrektor, wychowawców klas i Samorządu Uczniowskiego z wszystkimi uczniami i ich rodzicami służyła dobrej i skutecznej komunikacji, miała na celu przede wszystkim dobro dzieci uczących się w SP-4.

Oczywiście bywały konflikty, nieporozumienia, pretensje, które w sposób bezpośredni (poprzez rozmowę) lub poprzez skrzynkę kontaktową Listy do rzecznika praw ucznia stawały się przedmiotem mojej troski i różnych zabiegów. Poprzez rozmowy z uczniami i nauczycielami oraz spotkania w zespołach klasowych starałam się w sposób zrównoważony i obiektywny rozwiewać wątpliwości, łagodzić konflikty, objaśniać prawa i uświadamiać obowiązki ucznia. Być może nie zawsze moje starania były dla Was satysfakcjonujące, ale też zbyt często stanowisko uczniów bywało jednostronne, a emocje i żale brały górę nad Waszym obiektywizmem. Myślę jednak, że nauczyliście się, że dobrze jest znać swoje prawa, należy z nich oczywiście korzystać, ale w pierwszym rzędzie należy wypełniać swoje obowiązki.

Na koniec chciałabym zwrócić Wam uwagę na właściwą formę listów, które do mnie kierowaliście. Otóż najczęściej Wasze pisemne wypowiedzi nie zasługiwały niestety na miano „listu” czy „pisma”, gdyż były to wystrzępione skrawki papieru, niestarannie (i z błędami!) napisane. Tylko raz otrzymałam list, który zawierał jasno sprecyzowany postulat w imieniu całej klasy i przez wszystkich uczniów podpisany. Zabrakło w tym liście tylko jednego – oprócz konkretnego żądania, należy zawsze podać równie konkretne argumenty. Tylko wówczas możliwa jest dyskusja.

Cieszy mnie, że umiecie brać swoje sprawy we własne ręce – to podstawa demokracji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować naszą  małą lekcję demokracji i tolerancji.

RZECZNIK PRAW  UCZNIA

Marzena Domańska


W cyklu krótkich artykułów dotyczących praw i obowiązków ucznia  staram się przybliżyć Wam, a może i Waszym Rodzicom, różne istotne sprawy związane z realizacją praw ucznia/ dziecka w praktyce szkolnej.

            Tym razem porozmawiamy o wolności religii i przekonań. To bardzo ważne prawo, które dotyczy wolności i tolerancji. Daje ono każdemu człowiekowi  możliwość uzewnętrzniania (okazywania) lub odwrotnie – nie ujawniania własnych przekonań religijnych i światopoglądowych. Chodzi także o równe traktowanie ludzi, niezależne od ich religii.  W myśl praw i konwencji międzynarodowych każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Jednak - póki jesteście niepełnoletni - to Waszym Rodzicom przysługuje prawo odpowiedzialności i decydowania, czy macie uczestniczyć w lekcjach religii.

 Na pewno wiecie, że ocena z religii lub etyki  jest oceną z przedmiotu nadobowiązkowego i mimo że jest umieszczana na świadectwie szkolnym, nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy, a także nie jest brana pod uwagę podczas obliczania średniej ocen.  Nikt nie może, a na pewno nie powinien być wyśmiewany, szykanowany czy dyskryminowany za to, że zgodnie z wolą swoich rodziców uczestniczy lub nie uczestniczy w lekcjach religii.

 


Czy zastanawiałeś się, co znaczy zapis w Konstytucji RP, że  ,,Każdy ma prawo do nauki” ? Czy rozumiesz, że Twoje prawo do nauki to nie jest tylko obowiązek, ale szansa na dobrą przyszłość, pracę, bezpieczne i ciekawe życie? Nie zmarnuj okazji, by zdobyć wykształcenie, mieć ciekawy zawód, zapewnić sobie w przyszłości pomyślność.

W praktyce szkolnej prawo do nauki oznacza m.in.:

 • Masz zapewniony swobodny dostęp na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie cię z lekcji.
 • Masz prawo do pomocy w nauce, np. do udziału w zajęciach wyrównawczych.
 • Jeśli jesteś zdolny, masz prawo do indywidualnego toku lub programu nauki (po spełnieniu określonych warunków).
 • Nikt nie może ci zabronić zapisania się do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły ( PTTK, ZHP)

Musicie jednak pamiętać, że korzystając z praw nie można ograniczać praw innych - waszych kolegów, koleżanek i dorosłych. Każdy człowiek, czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i w poczuciu bezpieczeństwa. Należy również pamiętać, że oprócz praw macie również obowiązki wynikające z roli ucznia, dziecka waszych rodziców Polaka i człowieka.