Świetlica

Strona główna
Aktualności
Rekrutacja
Społeczność szkolna
Oddziały przedszkolne
Dokumenty szkoły
Podręczniki
Plan lekcji
Projekty EFS
Rzecznik Praw Ucznia
Bezpieczny Internet
Wieści pedagoga
Wieści psychologa
Harcerstwo
SKKT Bezdroża
Świetlica
Po lekcjach...
Sport
Nasi Przyjaciele
Kronika
Publikacje nauczycieli
Szkolne Echo
Ciekawe strony
Twoje dane - Twoja sprawa

 

Tradycją świetlicy szkolnej jest uroczyste wprowadzenie uczniów klasy I w poczet dzieci świetlicowych.

29.09.2015r. odbyło się pasowanie pierwszaków na Świetliki. Najmłodsi wychowankowie świetlicy szkolnej zostali poddani testowi opartemu na czterech próbach: wiedzy, dotyku, smaku, orientacji. Każde dziecko musiało dobrze odpowiedzieć na zadane pytania sprawdzające wiedzę na temat świetlicy. Kolejne trzy próby odbywały się z zamkniętymi oczami. Należało odgadnąć nazwę przedmiotu trzymanego w ręce, podać nazwę smakowanego owocu i podpisać markerem na plakacie w odpowiednim miejscu kolejne części ciała Świetlika. Po pomyślnie zdanym teście dzieci z powagą wysłuchały treści przyrzeczenia i przypieczętowały jego wagę głośnym ,,Przyrzekamy!”.

Na pamiątkę wydarzenia każdy, już teraz Świetlik, otrzymał mały upominek.

M.Drożdżyńska, K.Mokrzycka


Świetlica szkolna, miejsce nie zawsze doceniane, a jakże potrzebne w szkole. Tu przebywają uczniowie po skończonych lekcjach, oczekując na rodziców bądź autobus, który zawiezie je do domu. Dzieci ze świetlicy stanowią specyficzną, bo zróżnicowaną pod względem wieku grupę: od siedmiolatków do uczniów klasy VI. Tu zawiązują się nowe znajomości, nowe przyjaźnie. Świetlica jest miejscem odpoczynku, relaksu po zakończonych lekcjach, ale i zabawy. Zabawa ma kluczowe znaczenie w rozwoju dzieci. W zabawie można podawać  wiedzę w sposób, który nie nuży, a wyzwala aktywność poznawczą dzieci. Zabawa uczy współpracy, przestrzegania zasad, zacieśnia więzi rówieśnicze. Jest najbliższa naturze dzieci i dlatego posługujemy się nią jako efektywną formą nauczania i uspołeczniania. Zabawie towarzyszy aktywność plastyczna. Dzieci potrafią tworzyć, są kreatywne z natury, bez ograniczających schematów myślowych, otwarte na różnorakie bodźce.

Program realizowany w świetlicy szkolnej został ujęty w miesięczne bloki tematyczne:

1.Wrzesień: W jak Witamy. Miesiąc wrzesień to czas poświęcony na integrowanie grupy świetlicowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z klasy I. W tym miesiącu przewidziano uroczystość pasowania uczniów klasy I na Świetliki.

2. Październik: P jak Planety. Poszukujemy informacji   o Ziemi  i Słońcu, poznajemy układ planetarny, próbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje UFO?

3. Listopad: L jak Latanie. Śledzimy rozwój myśli technicznej jako odpowiedzi na odwieczne pragnienie człowieka wzniesienia się w przestworza.

4. Grudzień: G jak Gwiazdy. Poznajemy wieloznaczność słowa ,,gwiazda”: gwiazdy na niebie, gwiazdy w telewizji, Gwiazda Betlejemska.

5. Styczeń: S jak Sanie. Zachwycają nas baśniowe sanie Św. Mikołaja i Królowej z Narnii. Zastanawiamy się nad tym, jak bezpiecznie korzystać z naszych sanek w czasie zimowych zabaw.

6. Luty:  L jak Lód. Czy tylko naturalny lód jest zimny? A może człowiek też bywa zimny jak lód? A jeśli tak, to dlaczego?

7. Marzec: M jak Mieszanie. Z połączenia różnych składników powstają ciekawe i niejednokrotnie smaczne rzeczy, na przykład pyszna zupa, słodkie ciasteczka. My też postaramy się stworzyć coś nowego i oryginalnego, będziemy łączyć i mieszać.

8. Kwiecień: K jak Kwiaty. Kogo nie zachwycają kwiaty? Jak to się dzieje, że wyrastają z ziemi i rozkwitają zachwycając kształtami i kolorami? Będziemy obserwować ten niezwykły proces. Sami też wyczarujemy barwne bukiety.

9. Maj: M jak Motyle. Motyle- delikatne, ulotne, kolorowe. Wyczarujemy je i ozdobimy nimi naszą świetlicę. My też kiedyś rozkwitniemy jak motyle.

10. Czerwiec: Cz jak Czas. Nieubłagany, płynący wciąż do przodu, nie do zatrzymania. Kończy się kolejny rok szkolny, zbliżają się wakacje. Znowu wrócimy tu starsi.


PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ KOLOROWA PIWNICA

GŁÓWNE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZEJ

Wychowanie społeczne

nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami

poszanowanie drugiej osoby

umiejętność podejmowania działań zespołowych

umiejętność zachowania w miejscach publicznych

poszanowanie cudzej własności i własności społecznej

Wychowanie etyczne i moralne

Wpajanie wartości uniwersalnych, jak dobro, sprawiedliwość, uczciwość,

szacunek dla człowieka niezależnie od jego poglądów, wyznania, zdrowia fizycznego i psychicznego

kultura osobista

Wychowanie patriotyczne, patriotyzm lokalny

Przekazywanie ważnych faktów z historii Polski

udział w obchodach świąt narodowych

poznawanie najpiękniejszych zakątków kraju

historia Międzyrzecza i okolic

najciekawsze miejsca naszego miasta

Tradycje i zwyczaje polskie

Aktywny udział w przygotowaniach do świąt religijnych

udział w świętach okolicznościowych i ludowych

Wychowanie ekologiczne

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze

uświadamianie pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne

uwrażliwianie na piękno przyrody

Wychowanie zdrowotne

Bezpieczne zachowania w trakcie pobytu w świetlicy

higiena i kultura spożywania posiłków

przekazywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania

promowanie aktywności ruchowej

zapobieganie agresji słownej i fizycznej

Rozwój zainteresowań i uzdolnień

Realizacja zajęć rozwijających sferę poznawczą, twórczą, manualną, ruchową

organizowanie miejsca i pomocy przy odrabianiu lekcji

konkursy z wiedzy ogólnej

 

REGULAMIN ŚWIETLICY KOLOROWA PIWNICA

Cele i zadania świetlicy

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,

 • tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju,

 •  organizowanie zajęć wychowawczo-dydaktycznych,

 •  integracja uczniów przez zabawę i wspólne działania,

 •  eliminowanie negatywnych zachowań,

 • kształtowanie nawyków higieny, ładu i porządku w otoczeniu,

 • kształtowanie kultury osobistej,

 •  rozbudzanie poczucia przynależności lokalnej, regionalnej i narodowej.

Organizacja pracy świetlicy

 1. świetlica jest czynna w dniach nauki szkolnej w godzinach 7.00-8.00 i 11.40-16.00,

 2. świetlica realizuje zadania według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć,

 3. wychowawcy świetlicy pracują według ustalonego grafiku,

 4. na czas pobytu w świetlicy rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku obuwie zmienne,

 5.  dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.00 przez osoby do tego uprawnione,

 6. przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszenia wypełnionych przez rodziców/opiekunów,

 7. warunki przyjęcia do świetlicy umieszczone są na karcie zgłoszenia.

Zadania wychowawców świetlicy

 1.  realizacja zadań wychowawczych świetlicy zgodnie z ustalonym rozkładem tygodniowym,

 2.  zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa w czasie ich pobytu w świetlicy,

 3. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

 4.  organizowanie zabaw, gier ruchowych, zespołowych na świeżym powietrzu,

 5. wdrażanie wychowanków do samodzielności i społecznej aktywności,

 6. organizowanie wychowankom pomocy przy odrabianiu lekcji,

 7.  pełnienie dyżurów w czasie pobytu dzieci w stołówce szkolnej,

 8. współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Wychowanek świetlicy ma prawo do

 1. zorganizowanej opieki wychowawczej,

 2. życzliwego traktowania,

 3. poszanowania jego godności osobistej,

 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych,

 5.  korzystania z zasobów świetlicy w porozumieniu z wychowawcą,

 6.  pomocy przy odrabianiu lekcji,

 7.  ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Wychowanek świetlicy ma obowiązek

 1. przestrzegania regulaminu świetlicy, zasad i norm obowiązujących w świetlicy

 2. kulturalnego zachowania wobec wszystkich pracowników szkoły i wobec uczniów

 3. współpracy w procesie wychowania

 4. pomagania młodszym kolegom

 5. stosowania się do poleceń wychowawców

 6.  ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie

Nagrody przyznawane wychowankom

 • pochwała od wychowawcy świetlicy,

 • pochwała od wychowawcy klasy,

 •  pochwała od dyrektora szkoły,

 • dyplom.

Kary za niewłaściwe zachowanie

 • upomnienie od wychowawcy świetlicy,

 • powiadomienie rodziców,

 •  upomnienie od wychowawcy klasy,

 •   upomnienie od dyrektora szkoły.

 sytuacji wyjątkowej, gdy uczeń swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu dzieci i notorycznie łamie zasady obowiązujące w świetlicy, może zostać usunięty z listy wychowanków świetlicy

Dokumentacja świetlicy

 1. dziennik zajęć i obecności uczniów 

 2.  roczny plan pracy świetlicy

 3. tygodniowy rozkład zajęć

 4.  regulamin świetlicy

 5. karty zgłoszeń do świetlicy

                                                                            opracowała Miłosława Drożdżyńska

Ostatnia aktualizacja:

2015-10-04 11:19